Pārvaldības modelis un dokumenti

ĪPAŠNIEKU STRUKTŪRA UN AKCIJAS

GASO ir viens akcionārs – AS “Latvijas Gāze”, kurš ir koncerna mātesuzņēmums. GASO nav patiesā labuma guvēju (fizisko personu, kurām būtu vismaz 25% tieša vai netieša līdzdalība uzņēmumā). 

GASO ir 39 900 000 akciju ar nominālvērtību 1,00 EUR. GASO akcijas ir dematerializētas vārda akcijas. Visas akcijas dod to īpašniekiem vienādas tiesības, konkrēti: tiesības uz dividendes un likvidācijas kvotas saņemšanu, kā arī balsstiesībām akcionāru sapulcē.

KORPORATĪVĀ PĀRVALDĪBA

GASO pārvaldes institūcijas ir akcionāru sapulce, padome un valde.

Tāpat kā AS “Latvijas Gāze”, GASO uzņēmuma padome darbojas 11 locekļu sastāvā, savukārt GASO valde darbojas 5 valdes locekļu sastāvā. Padomi ieceļ akcionāru sapulce, savukārt valdi ieceļ padome.

Gan padomes, gan valdes pilnvaru termiņš ir 3 gadi. Ņemot vērā to, ka GASO ir tikai viens īpašnieks, saskaņā ar Komerclikumā paredzēto izņēmumu, gadījumā, ja atkāpjas vai tiek atsaukti atsevišķi padomes locekļi, pārvēlē vienīgi padomes locekļus uz vakantajām vietām, nevis visu padomi.

Padomē līdz šim nav veidotas atsevišķas komitejas. Valdes locekļiem ir noteiktas atbildības jomas.

NEATKARĪBAS UN ĪPAŠNIEKU ATBILSTĪBAS PRASĪBAS

Uz GASO pārvaldību un akcionāru struktūru attiecas divas papildu prasības. Pirmkārt, GASO kā sadales sistēmas operators saskaņā ar Nacionālās drošības likumu ir iekļauts nacionālajai drošībai nozīmīgu komercsabiedrību sarakstā, kas paredz vairākus ierobežojumus GASO dalībniekiem (vairāk skatīt dokumentā Nacionālās drošības likuma prasības līdzdalības iegūšanai). Otrkārt, GASO kā sadales sistēmas operatoram, kura īpašnieks ir dabasgāzes tirgotājs, saskaņā ar Enerģētikas likuma prasībām ir noteiktas īpašas neatkarības prasības tādās jomās kā uzņēmuma pārvaldība, identitātes nodalīšana, savstarpējie pakalpojumi ar mātesuzņēmumu, vienlīdzības nodrošināšana visiem dabasgāzes tirgotājiem un lietotājiem, kuru izpildi uzrauga Korporatīvās pārvaldības atbilstības vadītājs (vairāk skatīt sadaļu Neatkarības ziņojums).

FINANŠU PARSKATI

GASO gada pārskatu revidē neatkarīgs revidents, kuru ieceļ akcionāru sapulce. GASO nav izveidota iekšējā revīzijas komiteja, savukārt iekšējais auditors ir pakļauts uzņēmuma valdei.

GASO finanšu pārskats tiek konsolidēts AS “Latvijas Gāze” konsolidētajā finanšu pārskatā, kā arī saskaņā ar Koncernu likumu tiek gatavots atkarības pārskats.

ILGTSPĒJA UN ĒTIKA

GASO savā darbībā ievēro Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) definētos 10 principus cilvēktiesību, darba tiesību, vides aizsardzības un pretkorupcijas jomās - GASO ir ANO ilgstspējas programmas Global Compact dalībnieks. GASO katru gadu gatavo ilgtspējas pārskatu saskaņā ar Global Compact vadlīnijām, kas tiek publicēts unglobalcompact.org

ANO definētās vērtības ir iekļautas GASO Uzņēmējdarbības ētikas kodeksā un Darbinieku ētikas kodeksā. GASO ne vien pats ievēro ANO definētās vērtības, bet arī sagaida to izpildi no saviem sadarbības partneriem.

GASO finanšu un dividenžu politika ir noteikta uzņēmuma Statūtos:

  • lai sasniegtu stabilu finansiālo bāzi, GASO uzturēs adekvātas pašu kapitāla un piesaistīto līdzekļu attiecības. Lai to sasniegtu, no tīrās peļņas pēc visu nodokļu nomaksas, tiks izdarīti nesadalītās peļņas atskaitījumi, cik vien ilgi tas būs nepieciešams;
  • GASO darbosies saskaņā ar tādiem pamatprincipiem, lai nodrošinātu atbilstošu tīro peļņu pēc visu nodokļu nomaksas;
  • atbilstošu dividenžu izmaksa akcionāriem tiks veikta par katru finanšu gadu, bet ārkārtas dividenžu (Komerclikuma izpratnē) izmaksa tiks veikta saskaņā ar Komerclikuma prasībām un Statūtu 6.11. un 6.12.punktu;
  • dividendes tiks izmaksātas tikai no GASO rīcībā esošajiem naudas līdzekļiem.

GASO veiktās dividenžu izmaksas (norādīts lēmuma pieņemšanas datums):

  • 2021.10.25. - 1 596 000 EUR jeb 0,04 EUR uz katru akciju
  • 2021.07.19. - 6 783 000 EUR jeb 0,17 EUR uz katru akciju
  • 2020.10.26. - 8 778 000 EUR jeb 0,22 EUR uz katru akciju
  • 2019.10.28. - 9 975 000 EUR jeb 0,25 EUR uz katru akciju
  • 2018.11.05. - 7 182 000 EUR jeb 0,18 EUR uz katru akciju
  • 2018.06.18. - 1 795 500 EUR jeb 0,045 EUR uz katru akciju