Nelegāli dabasgāzes pieslēgumi un būvdarbi – bīstami

Dabasgāze ir viens no resursu veidiem, kas sniedz komfortu lielai daļai Latvijas iedzīvotāju gan nodrošinot iespējas apsildīt mājokli, gan gatavot maltītes, taču iedzīvotājiem jāprot to lietot atbildīgi.

Apdraud sevi un apkārtējos iedzīvotājus

A/s Gaso veic dabasgāzes piegādi aptuveni 412 tūkstošiem objektu Latvijā. No tiem aptuveni 401 tūkstotis objektu ir mājsaimniecību lietotāji ar iekšējo gāzesvadu sistēmu. A/s Gaso īpašumā esošo gāzesvadu kopējais garums ir iespaidīgs – vairāk nekā pieci tūkstoši kilometru. Klientu, kas izmanto dabasgāzi, kļūst vairāk – gadā ir aptuveni 1500 jaunu pieslēgumu.

Lielākoties iedzīvotāji dabasgāzi lieto godīgi un apzinīgi, taču neizpaliek situācijas, kad ne tikai netiek ievērota drošība, bet ar nolūku tiek pārkāpts likums.

Viena no potenciāli visbīstamākajām lietām ir nelegāla pieslēgšanās gāzes vadiem un manipulācijas ar dabasgāzes skaitītājiem.

Šīs darbības ir ārkārtīgi bīstamas, un ikvienam, kurš pašrocīgi iejaucas dabasgāzes sistēmā, jāapzinās, ka tiek pakļauta riskam gan sava, gan kaimiņu dzīvība. Saskaņā ar Krimināllikumu par patvaļīgu dabasgāzes izmantošanu vai iejaukšanos mēraparātu darbībā likumpārkāpējam nāksies samaksāt naudas sodu, bet, ja sekas būs smagas un ar bojā gājušajiem, tad draud brīvības atņemšana līdz astoņiem gadiem. 

"Dažkārt lietotājam gāzes padeve par nemaksāšanu vai citu iemeslu dēļ jau ir atslēgta, bet parādnieks patvaļīgi izveido pieslēgumu. Ir gadījumi, kad negodprātīgie dabasgāzes lietotāji maksā par dabasgāzi pēc gāzes skaitītāja rādījumiem, bet izbūvē papildu pievadu, apejot komercuzskaites mēraparātu. Nelegālie pieslēgumi tiek izbūvēti nekvalitatīvi, un tas var radīt dabasgāzes noplūdi, apdraudot ne tikai pieslēguma izveidotāja dzīvību, veselību un mantu, bet visus ēkas iedzīvotājus, jo pastāv sprādziena bīstamība. Tiek pielietotas pat šļūtenes, kas paredzētas veļas mazgājamām mašīnām un dārza laistīšanai," brīdina a/s Gaso valdes loceklis Aleksandrs Koposovs.

Skaitītāju "sagrozīšana" arī ir bīstama, jo, iejaucoties mēraparāta mehānismā, tas tiek bojāts, līdz ar to var notikt dabasgāzes noplūde. Līdz šim izdevies briesmas novērst un konstatētos nelegālos pieslēgumus savlaicīgi likvidēt, taču a/s Gaso iedzīvotājus aicina ziņot, ja kaimiņš vai kāds cits veic nelegālas darbības ar gāzes ierīcēm, jo tiek apdraudēta arī apkārtējo dzīvība, veselība un īpašums.

Skopajam būs jāmaksā divreiz

Ne tikai nelegāls pieslēgums dabasgāzes sistēmai, bet arī nesaskaņota būvdarbu veikšana ir viens no biežākajiem pārkāpumiem, ko veic iedzīvotāji. Sevišķi aktuāla šī problēma kļūst vasaras sezonā, kad daudzviet notiek piemājas teritoriju labiekārtošana, pārbūve. Visbiežāk ar a/s Gaso nesaskaņotas būvniecības laikā rakšanas darbu dēļ tiek bojāti gāzesvadi. 2017. gadā a/s Gaso avārijas dienestā tika saņemti 27 izsaukumi uz objektiem, kuros neuzmanības vai ar a/s Gaso nesaskaņotu rakšanas darbu dēļ tika bojāti gāzesvadi vai gāzes regulēšanas iekārtas. 

Lai gan esošie gāzesvadi var šķērsot privātus zemes īpašumus, visu spiedienu gāzesvadiem saskaņā ar Aizsargjoslu likumu ir noteiktas ekspluatācijas aizsargjoslas, lai nodrošinātu gāzesvadu ekspluatāciju un drošību. 

Veicot būvdarbus, zemes īpašniekam jāierodas attiecīgajā a/s Gaso iecirknī un jāsaņem "rakšanas atļauja". Vienošanās tiek noformēta ne vairāk kā pusstundas laikā, ja būvdarbu veicējs ir sagatavojis un iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus divos eksemplāros, sākot ar rakstisku pieprasījumu zemes darbu veikšanai.

"A/s Gaso gāzesvadu tehnisko uzraudzību atbilstoši valsts standartiem veic divas vai trīs reizes gadā, tādējādi mūsu darbinieki var konstatēt nelikumīgu būvi gāzesvada aizsargjoslā, par ko ziņojam attiecīgās pašvaldības vai pilsētas būvvaldei," skaidro Aleksandrs Koposovs. Rezultātā uzbūvētais objekts vai esošais gāzesvads būs jāpārvieto, un par to būs jāmaksā nelegālās būvniecības veicējam, lielākoties zemes īpašniekam. 

Jāatgādina, ka a/s Gaso Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā ir iesniegusi jaunu dabasgāzes sadales sistēmas tarifu projektu. Spēkā esošie 2008. gadā apstiprinātie tarifi apdraud drošas, kvalitatīvas un nepārtrauktas dabasgāzes padeves nodrošināšanu. Katru gadu atbilstoši a/s Gaso attīstības programmai tiek noteikti prioritārie projekti, kur tiek veiktas investīcijas gāzes vadu uzturēšanā un atjaunošanā. Šogad sistēmas uzlabošanai plānots ieguldīt aptuveni trīs miljonus eiro. Līdzekļi tiek gūti no ieņēmumiem, kas iegūti no sadales sistēmas tarifiem, – tas ir viens no iemesliem, kāpēc nepieciešamas tarifu izmaiņas. Lai nepieļautu avārijas situāciju rašanās iespēju gāzes tīklu fiziskā un tehniskā novecojuma dēļ, ir nepārtraukti jāturpina dabasgāzes sadales sistēmas rekonstrukcijas un modernizēšanas darbi. 

 

Diena (Droša diena) 31.05.2018

Atpakaļ