Avārijas dienests rūpējas par iedzīvotāju drošību

Dabasgāzi lietojam jau 50 gadus kopš brīža, kad tā tika iesūknēta Inčukalna pazemes krātuvē. Šķiet, visi jau zinām, kā jārīkojas ar dabasgāzes iekārtām un kā jāreaģē, ja ir aizdomas par gāzes noplūdi vai avārijas situāciju. Galvenais ir savlaicīgi vērsties pēc palīdzības AS GASO Avārijas dienestā, zvanot 114 jebkurā diennakts laikā.

 

 “Avārijas dienestā strādā 70 darbinieki. Mūsu pamatuzdevums ir nodrošināt dabasgāzes apgādes sistēmas avāriju lokalizāciju un likvidāciju, un novērst avārijas situācijas dabasgāzes sadales sistēmā, kas apdraud vai var apdraudēt cilvēku veselību, dzīvību un vidi, kā arī rada vai var radīt materiālus zaudējumus. Avārijas dienesta darbinieki ir profesionāļi savā jomā, kas spēj operatīvi pieņemt lēmumus, kontrolēt un metodiski vadīt avārijas darbu izpildi. Mūsu dienesta darbinieki nepārtraukti analizē gāzes spiediena un patēriņa režīmus dabasgāzes sadales sistēmā, laicīgi fiksējot un novēršot nepilnības, veicot spiediena režīma izmaiņas vai operatīvi reaģējot un novēršot avārijas situācijas,” stāsta AS GASO Avārijas dienesta vadītājs Maksims Rubulis.

 

Atbildīgi arī paši iedzīvotāji

Par gāzes iekārtām, aparatūru un gāzes vadiem, kas atrodas dzīvoklī vai privātmājā atbildīgs ir mājokļa saimnieks. Tas nozīmē, ka dzīvokļu vai māju īpašniekam ir jāgādā par to, lai gāzes iekārtas viņa īpašumā nebūtu bojātas un situācijās, kad tās salūzt vai nolietojas nekavējoties tās jāsalabo, izdevumus sedzot pašam no sava maciņa. Gāzes iekārtu apkopi un to uzstādīšanu drīkst veikt tikai AS GASO Mācību centrā sertificēti meistari.

Nereti ir situācijas, kad GASO darbiniekiem apzināti vai neapzināti tiek liegta pieeja dabasgāzes apgādes sistēmām, taču gazificēto objektu īpašniekam ir jānodrošina sadales sistēmas operatora pārstāvju netraucētu piekļuvi dabasgāzes apgādes sistēmām gazificētajā objektā.

Lai laikus pamanītu problēmas ar gāzes iekārtām un iekšējo gāzesvadu sistēmu, kā arī nodrošinātu drošu un stabilu gāzapgādi lietotājiem, reizi piecos gados daudzdzīvokļu namos GASO darbinieki veic iekšēju gāzesvadu sistēmas revīziju un hermētiskuma pārbaudi. Šo darbu ietvaros tiek veikta atklāto bojājumu novēršana vai lokalizācija. Savukārt mazstāvu dzīvojamos namos šādas pārbaudes, kurās GASO darbinieki cenšas novērot, vai spiediena kritums gāzes vados nevēsta par kādu problēmu, notiek reizi trīs gados.

 

Reaģē uz visiem ziņojumiem

Avārijas dienesta zvanu centrā nonāk ziņojumi par gāzes iekārtu bojājumiem, avārijas situācijām vai iedzīvotāju bažām par gāzes noplūdi, kā arī ziņojumi no citiem dienestiem. Dienesta darbinieki dodas izsaukumos arī uz ugunsgrēkiem, ja ir aizdomas, ka ugunsgrēka draud avārijas situācija saistībā ar gāzes iekārtu bojājumiem.

“AS GASO tehniskie darbinieki ir apmācīti gan ikdienas darba specifikā, kas saistīta ar sadales gāzesvadu ekspluatāciju, gan to, kā rīkoties avārijas situācijās. Uzņēmuma Mācību centrā ikvienam darbiniekam, kurš ir saistīts ar tehnisko darbu izpildi, ir jāapgūst viņa amatam atbilstošs apmācības kurss un sekmīgi jānokārto eksāmens. Mēs paši modelējam dažādas avārijas situācijas, izsaucam un skatāmies, kā reaģē avārijas dienesta brigādes. Šādas darbības mums dod iespēju izanalizēt un uzlabot avārijas dienesta darbību un spēju reaģēt ārkārtas situācijā,” stāsta Maksims Rubulis.

 

Zini, kā rīkoties

Lietojot dabasgāzi, atceries - ja mājoklī ierīkota gāzes apkure, regulāri jāgādā par skursteņu apkopi. Apkures iekārtu un ierīci, kurā par kurināmo izmanto gāzi, tīra un tā tehnisko apkopi un tehniskā stāvokļa pārbaudi veic ne retāk kā reizi gadā.

Ja plānojat vairākas dienas nebūt mājās, ieteicams aizvērt gāzes vada noslēgierīci, kas atrodas pirms gāzes uzskaites mēraparāta. Neizmantojiet plīti telpas apsildīšanai, tas var radīt nosmakšanas draudus, jo degšanas procesā samazinās telpā esošā skābekļa daudzums. Neļaujiet bērniem spēlēties ar gāzes plīts slēdžiem un vienmēr pēc ēdiena pagatavošanas pārliecinieties, vai tie ir kārtīgi aizvērti.

 

 

Inga Melberga, Diena

Atpakaļ