SNG pieslēgumi objektiem ar dabasgāzes pieslēgumu

Pēdējā gada laikā novērota tendence ierīkot alternatīvus energoapgādes avotus objektos, kas tradicionāli tiek apgādāti ar dabasgāzi. Tāpēc GASO Gazifikācijas jautājumu komisija ir izskatījusi dažādus risinājumus sašķidrinātās naftas gāzes un citu gāzu (turpmāk – alternatīvās gāzes) izmantošanai dabasgāzes iekšējo gāzesvadu sistēmā, saglabājot esošo dabasgāzes pieslēgumu. Lai nodrošinātu pareizu patērētās dabasgāzes komercuzskaiti un dabasgāzes apgādes sistēmas drošību, projektējot alternatīvās gāzes sistēmas pieslēgumus, jāievēro šādas prasības:

  • Alternatīvās gāzes sistēmas pievienošana pie dabasgāzes sistēmas pieļaujama tikai pie lietotājam piederošiem cauruļvadiem aiz dabasgāzes komercuzskaites mēraparāta;
  • Alternatīvās gāzes sistēma jāprojektē un jāizbūvē tā, lai nepieļautu tās plūsmu caur komercuzskaites mēraparātu pretējā virzienā un nonākšanu GASO piederošos tīklos:
    • Vidējā (virs 0,005 MPa) un augstā spiediena sistēmām pirms (dabasgāzes plūsmas virzienā) alternatīvās gāzes sistēmas pievienojuma vietas nepieciešams uzstādīt pretplūsmas vārstu vai trīsvirzienu vārstu. Ja cauruļvadu un veidgabalu izplatītāji nevar nodrošināt atbilstoša izmēra (diametra) pretplūsmas vārstu vai trīsvirzienu vārstu piegādi, pieļaujams tos aizvietot ar atlokiem (ja tādi nav jau uzstādīti) aklās starplikas ievietošanai;
    • Zemā spiediena sistēmām pirms (dabasgāzes plūsmas virzienā) alternatīvās gāzes sistēmas pievienojuma vietas nepieciešams uzstādīt atlokus (ja tādi nav jau uzstādīti) aklās starplikas ievietošanai pirms apkures veida maiņas.
  • Būvprojektā nepieciešams aprakstīt darbus, kas veicami apkures veida maiņai, t. sk. kā izvadīt alternatīvo gāzi no cauruļvadu sistēmas pirms dabasgāzes ievadīšanas;
  • Visos gadījumos alternatīvās gāzes izbūves būvprojektu nepieciešams saskaņot ar GASO un iesniegt tai vienu izpilddokumentācijas eksemplāru.
Atpakaļ